Nové technologie přinášejí razantní úspory

Minulý týden se v Poslanecké sněmovně uskutečnil odborný seminář na téma Příspěvky na nové technologie, který jsem uspořádal ve spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury. Na akci se sešli přední odborníci z oblasti dopravy, zástupci krajských silničních správ, SŽDC, ŘSD a mnozí další. Jednotliví panelisté představili nejnovější technologie v dopravním stavitelství.

Smyslem celé akce bylo představit a zpropagovat dosavadní zkušenosti s novými technologiemi tak, aby se staly běžnou praxí. Osobně mě velmi zaujaly protihlukové clony, které během testování přímo v terénu dokážou snížit zvukové emise o 10 až 15 decibelů. Navíc jsou levnější o více než 70% oproti běžným protihlukovým stěnám. Bezesporu další výhodou tohoto systému je vyšší bezpečnost. Například, pokud zasahují složky Integrovaného záchranného systému u vykolejené soupravy vlaku, problematicky se dostávají ke zraněným právě kvůli vysokým stěnám po obou stranách trati.

Jsem mírně kritický k SŽDC, která má už od roku 2015 pokyn zařazovat tento systém do nových staveb. Bohužel zatím se tak neděje, proto budu skrze SFDI vyvíjet tlak, aby tento systém začali co nejdříve používat.
Dále jsme debatovali o liniových dopravních stavbách, které jsou nejdražšími částmi silniční mosty. Zaměření na nejdražší prvky staveb, v tomto případě silniční mosty, má velký smysl. Zástupci společnosti TSK Praha názorně demonstrovali na příkladu Nuselského mostu, jak s pomocí diagnostiky, 3D měření nebo skenování povrchu vozovky umí velmi efektivně naplánovat rekonstrukci. Jedná se unikátní a moderní metodu, kterou lze snížit náklady projektu řádově o desítky procent.

Rekonstrukce pozemních komunikací je možné připravit i jinou metodou. Firma EXACT nám dnes představila metodu 3D radaru, při které dochází k digitalizaci povrchu vozovky. Díky tomu se při následném frézování a pokládání nového povrchu snižuje množství spotřebovaného materiálu. Tato technologie dosud byla aplikována na silničních úsecích o délce 300 km a prokázala, že jejím užitím lze dosáhnout až 12% úspory nákladů. To jsou ve skutečnosti stovky milionů korun, proto budu prosazovat, aby se tato metoda začala využívat více.

Na území Pardubického kraje bylo provedeno experimentální měření, které ukázalo, že relativně velké množství krajských silnic z části neleží na pozemcích vlastněných státem, resp. krajem. Jedná se o chyby v katastrech z důvodu historického narovnávání a nepřesností v mapách. Na semináři bylo prezentováno jedno z možných řešení v podobě automatizovaného systému, který propojuje GPS měření se softwarem katastru nemovitostí. Ten následně vygeneruje kritická místa. Z tohoto podnětu můžeme zahájit jednání o odkupu těchto pozemků. Tento systém byl úspěšně otestován v našem kraji a osobně se zasadím o to, aby jej začaly používat také ostatní regiony v České republice.