Projekt rychlotrati Praha – Brno zahájen!

Výstavba vysokorychlostních železnic v České republice dosáhla dalšího výrazného úspěchu. Podle údajů dostupných z veřejného Registru smluv podepsala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) smlouvu se zhotovitelem Studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě Praha – Brno – Břeclav, která by měla jasně říct, kterou trasou vlaky pojedou a jakou rychlostí. Kontrakt se zhotovitelem klíčového projekčního materiálu podepsali železničáři začátkem dubna a díky tomu se práce na studii rozběhnou v nejbližších dnech.

Páteřní spojení Praha – Brno bude základem vysokorychlostních tratí (VRT) v Česku. Studie proveditelnosti detailně popíše technickou podobu celého úseku Praha – Brno – Břeclav. Současně se ale bude zabývat i ekonomickou stránkou trasy. Zásadní skutečností je fakt, že studie vytvoří model dopravního chování cestujících. Z těchto údajů budeme následně vycházet při plánování linkového vedení rychlých vlaků. Podle výsledků ekonomické části studie také vybereme finální variantu vedení trati.

Studie proveditelnosti posoudí, která z možných tras je nejvhodnější a ekonomicky nejlepší. Ve hře jsou zatím dvě základní možnosti. První varianta počítá s vedením tratě severnější stopou okolím Kolína. Druhá varianta předpokládá vedení tratě tzv. jižní stopou přes Benešovsko. Každá má své výhody i nevýhody.

Finální odpověď na otázku, kudy přesně vést trasu, se dozvíme z výsledku této studie. Ta bude hotová nejpozději do konce roku 2020. Nicméně ať už se rozhodneme pro kteroukoliv variantu, nová trať bude mít řadu napojení na běžnou železniční síť. Její nespornou výhodou tedy je, že bude určitě sloužit i obyvatelům v regionech, kterými prochází.

SŽDC v tomto roce připravuje zahájení soutěže i na zhotovitele studie proveditelnosti dalšího úseku vysokorychlostní trati a to úseku Brno – Ostrava. SŽDC touto fází přípravy pokryje celou páteřní část vysokorychlostního systému v České republice. Zmíněný úsek je již delší dobu zahrnutý v krajských územních plánech, což zvyšuje pravděpodobnost rychlé přípravy a realizace záměru. Nová trať v Přerově směrem na Ostravu volně navazuje na připravovanou modernizaci trati Brno – Přerov. V úseku Brno – Přerov se nová VRT může v budoucnu stát jejím vhodným doplňkem, který dále zkrátí čas cesty na páteřní trase, a ještě více zvýší kapacitu tohoto příměstského úseku.

Při aktuální přípravě tohoto navazujícího projektu údajně ministerstvo dopravy zvažuje i jiné varianty trasování této vysokorychlostní trati, které by vedly mimo území již vymezené v krajských zásadách územního rozvoje. Osobně před těmito úvahami varuji, a to i proto, že jiné varianty by mohly vyvolat změny krajských územních plánů. To v praxi znamená další oddálení stavby rychlé železnice až o několik let, a to si vzhledem k již tak velkému zpoždění nemůžeme dovolit.