Vedení Pardubic pracuje intenzivně na dopravním rozvoji města. Spolupráce samosprávy s ministerstvy tak přináší konkrétní výsledky

Pardubický primátor Martin Charvát se v závěru června na základě mé iniciativy setkal se zástupci ministerstva obrany a dopravy. Předmětem schůzek byla klíčová rozvojová témata z pohledu města – splavnění Labe do Pardubic, trasování jihozápadního obchvatu a smluvní závazky ve vazbě na „Červeňák“. Jednání přinesla nové informace, které vnáší impuls do dalšího vývoje.

Splavnění Labe do Pardubic představuje pro naše město obrovskou příležitost s potenciálem pro komerční i rekreační využití. Pro jeho splavnění je zcela zásadní vybudovat plavební stupeň Děčín a Přelouč. Vodní cesty představují zajímavou alternativu k silniční nebo železniční dopravě. Jsem si proto jistý, že role vodní dopravy bude do budoucna stále zásadnější.

Rozvojem vodní dopravy a možnostmi využití Labe by se nově mohla zabývat pracovní skupina. Koordinace je pro takto důležitou oblast naprosto zásadní. Klíčoví aktéři musí společně komunikovat a vzájemně se informovat o svých plánech a záměrech. S náměstkem ministra dopravy Luďkem Sosnou jsme se proto dohodli, že zřídíme pracovní skupinu, která se bude této oblasti věnovat.

Společně se mnou, pardubickým primátorem Martinem Charvátem a náměstkem Sosnou bude v pracovní skupině zástupce Ředitelství vodních cest, které by v tomto případě mělo plnit roli hlavního partnera. Ve skupině tak bude zástupce samosprávy, legislativy, ministerstva a státního investora. Kromě koordinace bude mít pracovní skupina na starost například rozvoj rekreační plavby, jejíž atraktivita je v posledních letech na vzestupu.

Pardubice trápí nadměrné dopravní zatížení. Řešením tohoto problému je vybudování potřebných silničních obchvatů. Jedním z nich je jihozápadní, který povede v těsné blízkosti armádního letiště. Ministerstvo obrany, jakožto nadřízený orgán Armádě ČR, má tak zásadní vliv na konečnou podobu vedení jeho trasy. Ředitelka Odboru správy majetku sekce nakládání s majetkem Eva Burešová potvrdila, že letiště je z jejich pohledu zcela klíčové. Z tohoto důvodu tak připadá v úvahu již pouze „jižní varianta“ trasy obchvatu. Tato informace je zásadní. Na základě této zprávy může začít Ředitelství silnic a dálnic pracovat na vyústění a napojení trasy.

V roce 2017 Pardubice získaly od ministerstva obrany bezplatným převodem pozemky v přírodní lokalitě Červeňák. Součástí bezplatného převodu je závazek využívat areál po dobu následujících dvaceti let k veřejným účelům nebo například k vybudování silniční propojky. V opačném případě jsme vystaveni udělení až půl milionové sankce za každý rok. Nyní je však jasné, že z důvodu vedení trasy jihovýchodního obchvatu tuto propojku nebudeme realizovat a jednáme proto o dodatku, který by tuto povinnost nahradil. Osobně vítám vstřícný přístup ministerstva a jejich ochotu o těchto změnách jednat.