Jaké změny čekají hlavní nádraží? Projděte si kompletní seznam

Hlavní nádraží v Pardubicích čeká rozsáhlá rekonstrukce za více než jednu a tři čtvrtě miliardy korun. Jedná se o naprosto mimořádnou sumu, kterou Správa železnic investuje do modernizace nádraží. Za vysokými náklady na opravy památkově chráněné budovy stojí především její špatný technický stav, který je v mnoha ohledech havarijní a je pouze otázkou času, kdy dojde k výraznému poškození budovy a začne docházet k úrazům.

Špatný technický stav pardubického nádraží je viditelný na první pohled. Je tu ale spoustu dalších nástrah, které byly odhaleny až při podrobném zkoumání stavu budovy. Tušili jste například, že betonové konstrukce mají sníženou pevnost a vykazují vlhkost zdiva? Myslím, že tohle je extrémně nebezpečné. Problémy tohoto typu zpravidla o sobě nedávají vědět, dokud se nestane opravdové neštěstí, třeba jako v případě pádu silničního mostu u italského Janova.

Je tu ale mnoho jiných problémů, o kterých jste možná slyšeli. Například typické keramické obklady v některých místech sotva drží na stěnách. Ty jsou navíc v některých částech vyboulené a jsou v havarijním stavu. Kvůli poškozené střešní konstrukci do budovy zatéká a zůstává zde vlhkost, která si opět vybírá svou daň. Problémy ale nejsou pouze v samotné konstrukci budovy.

Například stávající vzduchotechnika je většinou z roku výstavby, a tak kromě toho, že je technicky zastaralá, ve většině případů je i nefunkční. Podobně bychom mohli hodnotit například stav rozvodů vody nebo elektroinstalace, která v případě plné obsazenosti budovy nemá dostatečnou kapacitu. Samostatnou kapitolou je pak (ne)bezbariérový přístup nebo veřejné WC v prostoru haly, které absolutně neodpovídají současnému standardu. K tomuto tématu najdete samostatné informace ZDE.

Jsem opravdu rád, že nás čeká důkladná rekonstrukce výpravní budovy, na jejímž konci budeme mít krásné reprezentativní nádraží. Jako místopředseda Správní rady Správy železnic usiluji o to, abychom nádraží po celé zemi rekonstruovali a zvyšovali tak popularitu železniční přepravy. Jsem přesvědčený, že nádraží nemají být pouze místem, kde si cestující koupí jízdenku a počkají na vlak. Nádraží mají totiž ohromný komerční potenciál, ze kterého bychom měli profitovat my všichni. Například proč bychom si zde nemohli nakoupit nebo vyzvednout objednávky z internetu? Musíme je koncipovat chytře a vytvořit prostory pro poptávané služby. Z vybraného nájemného bychom pak mohli financovat například výstavbu vysokorychlostních tratí.

Zajímá Vás, jaké opravy čekají pardubické nádraží? Zde najdete jejich soupis:

  • Odstranění stávajících skladeb střešních plášťů a provedení nových střech
  • Komplexní stavební řešení interiérů vč. zajištění bezbariérových přístupů a hygienického zázemí
  • Komplexní stavební řešení vnější obálky budovy (fasády, střecha)
  • Snížení energetické náročnosti budovy (výměna výplní otvorů za repliky a částečné zateplení min. na výškové části objektu).
  • Komplexní výměna vnitřních rozvodů ZTI (voda, kanalizace)
  • Komplexní výměna vnitřních rozvodů VZT
  • Komplexní výměna vnitřních silnoproudých rozvodů (elektroinstalace)
  • Výměna a rozšíření vnitřních slaboproudých rozvodů (rozhlasové zařízení, elektrická požární signalizace, poplachový zabezpečovací a tísňový systém a elektronická kontrola vstupu, kamerový systém, informační systém pro cestující, dálková diagnostika technologických systémů, pokrytí Wi-Fi ve veřejných prostorách, vnitřní sdělovací a datové rozvody a úpravy stávajících slaboproudých rozvodů).
  • Komplexní výměna tepelných rozvodů
  • Vytvoření nových kancelářských prostor pro složky Správy železnic – vybudování centrálního školícího střediska. Dojde k využití současně nevyužívaných prostor v budově.
  • Vybavení všech nově navrhovaných kancelářských prostor na současné hygienické požadavky
  • Doplnění objektu o výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy
  • Doplnění objektu o 3 eskalátory na každém ze schodišť do podchodů. Celkem je navrženo 6 eskalátorů pro potřeby snadnějšího překonání výškového rozdílu mezi halou a podchody a v souladu s potřebou sjednocení technického řešení s infrastrukturální stavbou uzlu Pardubice
  • Úprava dispozičního uspořádání objektu na současné provozní podmínky a požadavky ve veřejně přístupných částech a neveřejně přístupných částech, tzn. s cílem optimalizace a maximálního využití prostor celé výpravní budovy
  • Rozšíření nabídky doplňkových služeb pro cestující veřejnost v ŽST kategorie B
  • Zvýšení ploch pro komerční jednotky. Předpokládá se, že služby cestujícím  nabízené v rámci rozšíření komerčních ploch rozšíří  stávající nabídku služeb
  • Doplnění cykloboxů do nabídky služeb pro cyklisty a cestující veřejnosti. V rámci služby cykloboxů bude umožněno nabíjení elektrokol
  • Úprava zpevněné plochy mezi západním křídlem a budoucí hranou stezky pro pěší
  • Vybudování rezidenčních parkovacích ploch v suterénní části budovy
  • Provedení nadzemního objektu pro automatický parkovací systém včetně úpravy plochy u tohoto objektu
  • Úpravy a rekonstrukce stávajících anglických dvorků
  • Umístění nového trafa pro zajištění dostatečného množství elektrické energie ve stavu po rekonstrukci na základě předpokládané výhledové bilance elektrické energie
  • Zvýšení bezpečnosti cestujících v budově instalací CCTV napojeného na 24 hodinový dohled. Ve výpravní budově bude přemístěna stávající občasná služebna Policie ČR.
  • Doplnění informačního systému a rozhlasu  včetně stavební připravenosti pro umístění informačních systémů v prostoru přednádraží (MHD) a terminálů B (IAD)
  • Stávající prostory pro čekání cestujících v hale budou rozšířeny o samostatnou čekárnu pro matky s dětmi, která bude temperována
  • Stávající nefunkční kino bude upraveno na multifunkční prostor. Prostory kina musí být upraveny i v souladu s požadavky památkové péče. Nebude umisťována audiovizuální technika, ale budou stanoveny a provedeny přípojné trasy pro její napojení.Vybavení prostor kina bude na budoucím nájemci.
  • Stávající neuspořádaná solitérní zeleň na ochozu v hale výpravní budovy bude upravena a doplněna o další prvky zeleně